Het voeren van gerechtelijke procedures

Alhoewel wij alles in het werk zullen stellen een vordering in het minnelijke traject te regelen zijn het nemen van rechtsmaatregelen niet altijd te voorkomen als de betaling uitblijft. De incassoprocedure wordt dan op een efficiënte wijze vervolgd door een gerechtelijke procedure. Maar voordat wij daartoe overgaan, overleggen wij altijd eerst met u om te bekijken of een dergelijke procedure haalbaar is. Pas na uw schriftelijke toestemming gaan wij over tot het nemen van deze maatregelen. Wat voor maatregelen dat zullen zijn hangt mede af van de hoogte van de vordering en of er van een spoedeisend belang sprake is. Hieronder geven wij kort samengevat de meest voorkomende mogelijkheden weer.

Kantongerechtprocedures:

Geldvorderingen tot en met EUR 25000,- worden sinds 1 juli 2011 voorgelegd aan de kantonrechter die bevoegd is over deze zaken te oordelen. Huurzaken boven dit bedrag mogen eveneens aan deze rechter worden voorgelegd. De procedure wordt aanhangig gemaakt door een dagvaarding die wij voor u opstellen. Komt de debiteur met verweer en moeten er daarna nog conclusies en/of aktes gemaakt te worden, dan doen wij dat ook voor u. Wanneer de rechter tenslotte vonnis wijst en de debiteur tot betalen wordt veroordeeld, zorgen wij ervoor dat de debiteur het te vorderen totaalbedrag voldoet. Blijft de debiteur ook na gewezen vonnis alsnog in verzuim, dan schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in die het vonnis alsdan ten uitvoer zal brengen. Zo nodig wordt er aan de deurwaarder opdracht gegeven beslag te leggen op (on)roerende zaken, een bankrekening of bij derden.

In de wet staat dat een deurwaarder de dagvaarding moet uitbrengen; daar zijn nu eenmaal kosten aan verbonden. Verder zijn er kosten voor de rechtbank, de zogenaamde griffiekosten, verschuldigd. In eerste instantie voldoet de eisende partij deze kosten. Houdt u er dan ook rekening mee dat u, als eisende partij, altijd een voorschotbedrag aan ons voldoet voor het voeren van een gerechtelijke procedure. Wel is het zo dat (bijna) alle gerechtelijke kosten op de debiteur verhaald kunnen worden. Bij afwikkeling van de zaak krijgt u een volledig overzicht van alle opbrengsten en uitgaven, waarbij het door u betaald voorschotbedrag meteen wordt verrekend.

Rechtbankprocedures:

Geldvorderingen boven de EUR 25000,- moeten aan de rechtbank voorgelegd worden. Voor het voeren van een procedure voor de rechtbank is de bijstand van een advocaat wettelijk verplicht. Reeds jarenlang werken wij naar volle tevredenheid nauw samen met het in incassozaken gespecialiseerde advocatenkantoor ABC Legal te Amsterdam, dat al onze vorderingen boven de EUR 25000,- voortvarend en tegen billijke tarieven uitvoert.

Ook bij een rechtbankprocedure moet de deurwaarder de dagvaarding uitbrengen en zijn er griffiekosten verschuldigd. Daarom vragen wij u bij deze procedure eveneens een voorschotbedrag te voldoen. De financiële afwikkeling vindt op dezelfde manier plaats als hierboven weergegeven.

Incasso Kort Geding:

Het voeren van een kort geding is een interessante optie aangezien een dergelijke procedure binnen enkele weken kan worden afgewikkeld. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaraan zo'n procedure moet voldoen. Eén van die voorwaarden is dat er sprake moet zijn van een 'spoedeisend' belang. Een kort geding wordt voor de (vice)President van de rechtbank gevoerd. ABC Legal is gespecialiseerd in het voeren van dergelijke zaken. Net zoals voor het voeren van de hierboven vermelde procedures geldt hiervoor dat u een voorschotbedrag voldoet. Afrekening vindt ook weer op dezelfde manier plaats zoals hierboven weergegeven.

Conservatoir beslag:

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de hierboven geschetste procedures alvast 'conservatoir' (=bewarend) beslag op bijvoorbeeld (on)roerende zaken of een bankrekening van de debiteur te leggen. De advocaat verzoekt de rechter dan hier toestemming voor te verlenen. Een dergelijke harde actie wordt ondernomen als bijvoorbeeld de vrees voor verduistering bestaat.

Voor nadere informatie over al deze juridische procedures kunt u gerust contact met ons opnemen.