Het samenstellen van overeenkomsten, leverings- en betalingsvoorwaarden

Onder een overeenkomst verstaat de Nederlandse wetgever (art. 6:213 lid 1 BW): 'Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij één of meer partijen jegens één of meer andere een verbintenis aangaan'.

Onder algemene voorwaarden verstaat de Nederlandse wetgever (art. 6:231 BW): 'Eén of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd'. In hetzelfde artikel wordt onder gebruiker verstaan: 'degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt' en onder wederpartij: 'degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard'.

Dagelijks worden er vele transacties gesloten met als consequentie dat er voor beide partijen rechten en verplichtingen ontstaan. Te pas en te onpas lopen deze transacties goed af, maar het gebeurt maar al te vaak dat partijen onenigheid over bijvoorbeeld de leveringstermijn of de betaling krijgen. Om problemen te voorkomen en vanwege het goed nakomen van de gemaakte afspraken is het van essentieel belang dat de tekst van uw overeenkomst goed duidelijk maakt wat u met uw wederpartij afspreekt. Echter, naast datgene wat u wilt dat er in een overeenkomst wordt vermeld zijn er ook nog wettelijke bepalingen die mede van invloed zijn op de inhoud van een overeenkomst.

Bij het sluiten van een overeenkomst kunt u verwijzen naar door u gehanteerde algemene voorwaarden. De wederpartij moet vóór het afsluiten van de overeenkomst in de gelegenheid zijn gebracht van deze voorwaarden kennis te nemen. Vervolgens moet hij deze ook nog hebben aanvaard. Algemene voorwaarden moeten helder, duidelijk en zonder tegenstrijdigheden te zijn. Er zijn namelijk situaties denkbaar dat de rechter een beding in algemene voorwaarden vernietigt omdat deze voor de wederpartij onredelijk bezwarend is.

Uit het bovenstaande blijkt dat er nogal wat juridische 'know how' aan te pas komt om overeenkomsten en algemene voorwaarden op de juiste manier en in de juiste vorm op te stellen. All-Round Incasso is in staat deze werkzaamheden, in samenwerking met ABC Legal, tegen een scherpe prijs voor u uit te voeren.